Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
4. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 113 899.82 EUR 10 76 262.42 EUR 2019. gada 10.jūnija- 2019.gada 10.jūlijam

1. Sieviešu klubs "Liepas" projekts “Penkules pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīva "Sadancis" tautas tērpu iegāde”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000001 (uzraudzības periods 06.01.2021 - 31.12.2026)

Mērķis: Veicināt latviešu tautas kultūras mantojuma popularizēšanu, saglabāšanu un VPDK (Vidējās paaudzes deju kolektīvs) "Sadancis" dalību 2023. gada Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, Zemgales deju svētkos, kā arī sava pagasta un sadraudzības koncertos, iegādājoties jaunus atbilstošus tautas tērpus.

Paveiktais: Penkules VPDK “Sadancis” tika iegādāti jauni etnogrāfiskie tautas tērpi (12 sievu tērpi un 12 vīru vestes).

Īstenošanas laiks: 2019.-2021.

Projekta kopējās izmaksas: 6285.72 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 5657.14 EUR.

2. Biedrības "Auces kristīgo sieviešu organizācija" projekts “Komunikācijas un saskarsmes prasmju attīstīšana un uzlabošana Auces novada ģimenēm ar bērniem”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000012 (uzraudzības periods 29.05.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Aktualizēt jauno tehnoloģiju izraisīto atkarību un ar to saistīto problēmu cēloņus un sekas. Izglītot vecākus, sociālos darbiniekus un pedagogus par jauno tehnoloģiju ietekmi. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas, attīstīt iemaņas un prasmes, kas palīdz novērst un apturēt atkarības. Veicināt pozitīvas komunikācijas un saskarsmes veidošanos ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Attīstīt prasmes attiecību veidošanā, saskarsmē un konfliktu risināšanā kā ģimenē, tā sabiedrībā.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir izstrādāta 80h apmācību programma un īstenota to vairāk kā 20 dalībniekiem, kam ir aktuāla minēto problēmu risināšana un mazināšana.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 3200.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 2880.00 EUR.

3. Biedrības "Elise" projekts “Apskaņošanas iekārtu iegāde Dobeles novada Krimūnu tautas nama amatierteātra "Skats" vajadzībām”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000005 (uzraudzības periods 17.01.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Iegādāties bezvadu mikrofonu komplektu, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu kultūras pakalpojumu, apmeklējot Krimūnu tautas nama amatierteātra "Skats" izrādes, kā arī veicinot Dobeles novada kultūras dzīves kopšanu, popularizēšanu un kvalitātes uzlabošanu.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir iegādāti bezvadu mikrofoni un skaņas pults, kas palīdz nodrošināt labāku izrāžu kvalitāti un apskaņošanu.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 9959.85 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8963.86 EUR.

4. Biedrības "Tērvetes mājražotāji un amatnieki" projekts “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000003 (uzraudzības periods 07.01.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Projekta mērķis ir iegādājoties teltis dažādot, pilnveidot un attīstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem un tā viesiem. Brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un pilnveidošana, brīvdabas pasākumu organizēšana. Kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma popularizēšana.

Paveiktais: Projekta ietvaros iegādātas 2 teltis, kas biedrības mājražotājiem un amatniekiem ļaus būt pazīstamākiem un popularizēt Tērvetes novada garšu un amatniecību.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 5327.39 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 4794.65 EUR.

5. "Dobeles Vācu kultūras biedrības" projekts “Nams, kur tiekas tautas”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000010 (uzraudzības periods 13.03.2020 - 31.12.2025) .

Mērķis: Izremontēt Dobeles Vācu kultūras biedrības telpas, tādejādi sekmējot drošu un efektīvu biedrības darbības attīstības nepārtrauktību, iesaistot iedzīvotājus dažādās aktivitātēs, veicinot tolerantu attieksmi pret dažādu tautu kultūru.

Paveiktais: Projekta rezultātā tika izremontēta zāle ( 60,1 m2), virtuve ( 12,1m2) un vējtveris(4 m2).

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 9958.12 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 8962.31 EUR

6. Auces kultūrizglītības biedrības "Ausma" projekts “Aprīkojums biedrības aktivitāšu nodrošināšanai”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000002 (uzraudzības periods 01.09.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Biedrības aktivitāšu kvalitāti un dažādību. Iegādājoties piekares sistēmas izstāžu zālei un tai pieguļošajām telpām, tiks nodrošināta gan mākslas darbu, gan apgaismes elementu izvietošana pie sienām un griestiem.

Paveiktais: Biedrības aktivitāšu dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai projekta ietvaros tika iegādāti karogi ar baneri, piekares sistēmas komplekts un molberti.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 3198.11 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 2878.30 EUR.

7. Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa" projekts “Pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu pilnveidošana personām ar invaliditāti”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000009 (uzraudzības periods 13.10.2021 - 31.12.2026)

Mērķis: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem - pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu pilnveidošana personām ar invaliditāti. Attīstīt Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrības "Laimiņa" aktivitātes, nodrošinot novada iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai novadā.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir iegādāts mobilo kāpurķēžu invalīdu pacēlājs un veikta telpu atjaunošana ~190m2 , izveidojot telpu ~45m2 humānās palīdzības uzglabāšanai, kā arī ~145m2 telpu dažādu aktivitāšu realizācijai.

Īstenošanas laiks: 2019.-2021.

Projekta kopējās izmaksas: 10000.00 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 9000.00 EUR.

8. LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS VECAUCES DRAUDZES projekts “Vecauces evanģēliski luteriskās baznīcas torņa un tam pieguļošās sienas fasādes apmetuma remonts”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000007 (uzraudzības periods 22.10.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Atjaunot Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas rietumu fasādes - torņa un tam pieguļošās sienas apmetumu izdrupušajās un bojātajās vietās, apstrādāt fasādes virsmu ar mitrum izturošiem šķīdumiem.

Paveiktais: Projekta ietvaros tika veikta baznīcas rietumu fasādes atjaunošana.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 10095.96 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 9000.00 EUR.

9. Biedrības "Vecauces muiža" projekts “Vecauces muižas parka gājēju celiņa labiekārtošana posmā Vecauces pils piebraucamais ceļš - Lielauces iela”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000006 (uzraudzības periods 14.09.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Labiekārtot Vecauces muižas parka gājēju celiņu posmā pils piebraucamais ceļš- Lielauces iela, lai uzlabotu pieejamību kultūras un dabas mantojumam, veicinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un nodrošinātu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Paveiktais: Projekta ietvaros labiekārtots vēl viens gājēju celiņš, kas veido mazo pastaigu loku. Tas sākas no Vecauces pils piebraucamā ceļa, šķērso grāvīti un savienojas ar 2018. gadā LEADER projekta ietvaros atjaunoto parka celiņu. Projekta ietvaros betona plāksnes nomainītas ar drupinātu grants segumu. Celiņa malas stiprinātas ar apdedzinātiem dēļiem. Skatu punktā pretim dīķim ierīkota vieta un novietots soliņš. Iztīrīts grāvītis pie celiņa.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 7479.46 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 6731.51 EUR.

10. LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AUGSTKALNES-MEŽMUIŽAS DRAUDZES projekts “Augstkalnes - Mežmuižas ev.lut. baznīcas zvanu torņa logu nomaiņa”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000011 (uzraudzības periods 25.08.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Projekta ietvaros Augstkalnes - Mežmuižas ev. lut.baznīcai tiks atjaunoti zvanu torņa logi. Ar projekta īstenošanu tiks pilnveidota vides kultūrvēsturiskā vērtība, uzlabots vizuālais efekts. Projekta rezultātā tiks sasniegts aktivitātes mērķis, saglabāts valsts nozīmes kultūrvēsturisks objekts, kurš pieejams plašam sabiedrības lokam.

Paveiktais: Izgatavoti un nomainīti baznīcas zvanu torņa logi m2 240.00.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 9379.32 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8441.39 EUR

11. Biedrības "Lielauces attīstībai" projekts “Lielauces ciema daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana”

Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000004 (uzraudzības periods 28.08.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Labiekārtot Lielauces ciema centra daudzdzīvokļu māju kopīgo iekšējo pagalmu, kas netiek pilnvērtīgi izmantots sociālām vajadzībām. Projekta ideja ir radīt omulīgu kopdzīves telpu māju iekšējā perimetrā, kur varētu satikties māju iedzīvotāji un kuru visbiežāk varētu izmantot pensionāri, māmiņas ar bērniem un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Te apkārtnes iedzīvotāji varētu sagaidīt arī izbraukuma tirdzniecību, kas pie daudzdzīvokļu mājām iebrauc divas trīs reizes nedēļā.

Paveiktais: Attīstīta infrastruktūra daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā – izveidota celiņu sistēma, iestādīti daudzgadīgie augi un krūmi, uzstādīti soliņi, uzstādītas atkritumu urnas, iegādāta zāles pļaujmašīna.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 10000.00 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 9000.00 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.