Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” (turpmāk – Partnerība) nodarbojas ar LEADER programmas (ELFLA finansējuma) ieviešanu Dobeles novada teritorijā.

Teritorija

Partnerība pēc administratīivi teritoriālās reformas darbojas Dobeles novada pašvaldības teritorijā (iepriekš Dobeles, Tērvetes un Auces novados), kurā ietilpst 21 teritoriālā vienība: Dobeles pilsēta, Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Zebrenes pagasts, Tērvetes pagasts, Bukaišu pagasts, Augstkalnes pagasts, Auces pilsēta, Vecauces pagasts, Bēnes pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru pagasts, Vitiņu pagasts.

Stratēģija

Partnerība ir izstrādājusi un 11.07.2023. (protokols Nr. 6) apstiprinājusi “Dobeles lauku partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam”, kuru īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, nodrošinot stratēģijas mērķu ieviešanu Dobeles novadā.

Vīzija

Partnerības darbības teritorija 2027.gadā ir ekonomiski attīstīta konkurētspējīga teritorija ar apmierinātiem, aktīviem un izglītotiem iedzīvotājiem, saglabātu kultūras mantojumu un tradīcijām, kvalitatīvu un pieejamu infrastruktūru, pakalpojumiem un dzīves vidi ikvienam iedzīvotājam.

Stratēģiskie mērķi

Vietējās ekonomikas stiprināšana un attīstība

Atbalstīt uz vietējiem resursiem balstītas konkurētspējīgas, inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Partnerības teritorijā. Sekmēt jaunu, inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo uzlabošanu, ražot produkciju ar augstu pievienoto vērtību, veidot labi apmaksātas darba vietas. Attīstīt teritorijā izcilus tūrisma gala mērķus un naktsmītnes, ēdināšanas pakalpojumus u.c. Veicināt produkcijas realizācijas vietu un jaunu veidu izveidi, kvalitatīvas darba vides radīšanu un darbinieku kapacitātes celšanu, uzņēmēju sadarbību, lai sekmētu teritorijas konkurētspēju un sociālekonomisko izaugsmi.

Kvalitatīvas dzīves vides un aktivitāšu nodrošināšana

Nodrošināt sakoptu un kvalitatīvu publisko ārtelpu un dzīves telpu visiem teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot kultūras, sociālo, izglītības, sporta, rekreācijas un citu kvalitatīvai dzīvei nepieciešamo pamatvērtību pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Veicināt vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāti un dažādošanu, viedo ciemu attīstību, apmācību nodrošināšanu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, interešu klubu atbalstu, sakārtotus dabas un kultūras objektus, lai celtu vietas potenciālu un pievilcību, veidotu jaunu pakalpojumu un produktu piedāvājumu. Vides pieejamības uzlabošanas pasākumu veikšana. Atbalsts jauniešu iniciatīvām.

Kas ir LEADER?

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

LEADER pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes.

Dobeles rajona lauku partnerības stratēģija pieejama šeit

Jaunajam plānošanas periodam no 2023. līdz 2027.gadam piešķirtais finansējums LEADER pieejas īstenošanai Dobeles partnerības lauku teritorijā ir 1 386 899,10 EUR.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.