PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.

Partnerības galvenie uzdevumi:

 • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
 • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
 • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
 • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
 • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. 

 

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija –Padome deviņu cilvēku sastāvā. Padome ir izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome no savas vidus ir izvēlējusi priekšsēdētāju. Padomē tiek nodrošinātas un īstenotas arī jauniešu, lauku sieviešu un lauku uzņēmēju intereses. Šobrīd jauniešu interese Padomē un partnerības darbā nodrošina jauniešu biedrības „Saspraude” pārstāvis, lauku sieviešu interese padomē un partnerības darbā nodrošina deleģētais Lauku sieviešu asociācijas pārstāvis, lauksaimnieku intereses nodrošina zemnieku pārstāvji.

 

 Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Lauku vides centrā ir cilvēks, kas ir galvenais attīstības virzītājspēks. Lai samazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem un lauku teritoriju degradēšanos,  ir svarīgi uzlabot lauku dzīves vides kvalitāti, tā, lai iedzīvotāji varētu nodrošināt savas sociālās un ekonomiskās aktivitātes pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un redzētu nākotnē savu vietu lauku teritorijā.

Uzklausot iedzīvotāju viedokli un veicot situācijas analīzi, vietējā rīcības grupa konstatēja galvenās iedzīvotāju vajadzības, pilnvērtīgas dzīves vides nodrošināšanai, tās ir:

¶     Nodarbinātības iespējas, labi atalgots darbs,

¶     Iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību,

¶     Publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana

¶     Pieejama kvalitatīva publiskā infrastruktūra

¶     Rekreācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas.

¶     Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju kopšana un popularizēšana

¶     Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

¶     Veicināt jauniešu iesaisti darba tirgū.

Galvenais attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir –iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radot lauku vidi pievilcīgu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tas ir  - jārada nosacījumi un plāns attīstībai.

Attīstības stratēģijas izstrādāšanai ir liela nozīme, jo resursi, ko varam ieguldīt attīstībā  ir ierobežoti, bet iespējami labāka attīstības rezultāta sasniegšanai nepieciešama dažādu sektoru sadarbība un resursu apvienošana.

Galvenie iemesli kas jāņem vērā  attīstības stratēģijas izstrāde:

 • nepieciešams apzināt esošos resursus  partnerības teritorijā;
 • nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par situāciju un attīstības iespējam;
 • nepieciešams noteikt labākos veidus un līdzekļus ar kādiem sekmēt teritorijas attīstību.

Attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei, dzīves apstākļu un vides  apstākļu uzlabošanai.

               Dobeles rajona lauku partnerības izstrādātas integrētā attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei iedzīvotāju vajadzību risināšanai, tas rīcības plāns kā mēs gribam rīkoties un attīstīties laika posmā līdz 2020.gadam. Šobrīd tiek veikta stratēģijas izstrāde, lūdzam iepazīties ar SVVA  Stratēģijas  projektu.

Sniegt kommnetārus.

 
Tiek izsludināta 7.kārta Leader projektu konkursam!

Dobeles lauku partnerība izlsudina pieteikšanos uz 7.Leader projektu konkursa kārtu, kas norisināsies no 2013.gada 29.marta līdz 29.aprīlim. Kopējais pieejamais finasējums kārtai ir 231665.92 Ls.

Izsludinātās rīcības:

 1.rīcība: Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai – 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 39151.48.

 2.rīcība -  Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu pakalpojumu veidošana,  mazās ražošanas attīstība vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai – 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 17489.98.

3.rīcība:  Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 60754.06.

 4.rīcība:   Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana. 4. kārtā pieejamais finansējums LVL 70041.96.

  5.rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana.” 7.kārtā pieejamais finansējums LVL 44228.44.

 

 Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties: www.lad.gov.lv un www.dobelespartneriba.lv vai Dobelē,  Uzvaras ielā 2, Biedrības „Dobeles rajona lauku partnerības” birojā.

 Projekti jāiesniedz līdz 29.aprīlim  plkst.16:00 Dobelē, Uzvaras ielā 2.

 Kontaktpersonas: Dace Vilmane tālr.29187113,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; Ineta Vintere tālr.22026755.

 Izsludinātais rīcības  plāns.

Informatīvie semināri:

Aucē 2013.gada  13.martā plkst. 10.00,  Auces pašvaldības telpās, Miera ielā 29, 2 stāvā.

Tērvetē 2013.gada 18.martā plkst.14.00 Tērvetes novada domē, Zelmeņos, Tērvetes novads.

Dobelē 2013.gada 19.martā plkst.10.00 Dobeles pilsētas domē, Brīvības 15, 3.stāvā lielajā zālē.

 
Izvērtēti projektu konkursa 6.kārtā iesniegtie projekti

Projektu konkursa 6.kārtā kopumā tika iesniegti 18 projektu iesniegumi. Projektu vērtēšanas rezultāti.

 
Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi projektu pieņemšanas 6.kārtu Leader projektiem!!

Projektu iesniegšana izsludināta:

2.rīcībā- Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu pakalpojumu veidošana, vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai, pieejamais finansējums LVL 11032,43.

5.rīcība Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, pieejamais finansējums LVL 68027,21.

5.rīcība ir jauns līdz šim nebijis pasākums, kurā projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, lai attīstītību lauksaimniecisko ražošanu vai lauksaimniecības produktu pārstrādi.

Informatīvie semināri notiks:

Dobelē 10.oktobrī plkst. 10.00, Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brīvības ielā 7,  1 stāva zālē.

Aucē 10.oktobrī plkst. 15.00,  Auces pašvaldības telpās, Miera ielā 29, 2 stāvā.

Izsludinātais rīcības plāns.

Jūsu projektu iesniegumus gaidīsim līdz 2012.gada 8.novembrim plkst. 16.00, Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā, biedrības birojā. Informācija par konkursu pieejama mājas lapā www.dobelespartneriba.lv , Dace Vilmane tālr.29187113,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; Ineta Vintere tālr.22026755.

 

 
Izvērtēti 5.kārtas projekti

Dobeles lauku partnerības vērtēšanas komisija ir izvērtejusi Leader projektu konkursam iesniegtos 41 projektu!.

Projektu vērtējums pielikumā!

 
Dobeles lauku partnerība izsludina projektu konkursa 5.kārtu

Dobeles lauku partnerība izsludina projektu konkursa 5.kārtu. Projektu iesniegumi jāiesniedz no 23.marta līdz 23.aprīlim plkst.16.00 partnerības birojā - Dobelē, Uzvaras ielā 2, 1.stāvā. Tālāk informācija par izsludinātajām rīcībām un pieejamo finansējumu, kā arī vērtēšanas kritērijiem. Drīzumā tiks organizēti informatīvie semināri, sekojiet informācijai.         

 
Izvērtēti Leader 4.kārtas projekti

Dobeles lauku partnerības Padome ir izvērtējusi Leader 4.kārtā iesniegtos projektus, atbilstoši stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu saraksts green-download-icon

 
PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību. 

Partnerības galvenie uzdevumi:

 • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
 • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
 • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
 • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
 • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija - Partnerības Padome deviņu cilvēku sastāvā, ko ievēl Biedru sapulce. Padome ir izveidota, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora - uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldība, NVO - tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

 
Izsludināta projektu konkursa 4.kārta !

Dobeles rajona lauku partnerība izsludina  pieteikšanos uz  projektu konkursu 4.kārtu Dobeles  rajona partnerības stratēģijas  2009.- 2013.gadam pasākumam "Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2011.gadā  pieejamais  finansējums   (LVL):  187 713,37
Projekti jāiesniedz līdz 2011.gada 10.jūnijam plkst.16:00 Dobelē,  Uzvaras 2, 1.stāvā , biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība". 
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Informācija par e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruņiem 22026755, 29187113

Sludinājuma teksts pielikumā.green-download-icon

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.