Informatīvie semināri par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Dobeles partnerība organizē informatīvos seminārus par finansējuma piesaistes iespējām LEADER veida projektos, nosacījumiem, ieviešanu.

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020  ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi  Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

 

Semināru norise:

12.aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada domes lielajā zālē, Brīvības iela 15, Dobele. Darba kārtība.

14.aprīlī plkst. 14.00 Tērvetes kultūras namā, Zelmeņos, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. Darba kārtība.

19.aprīlī plkst. 10.00 Auces novada kultūras centrā, Ausmas iela 3, Auce, Auces novads. Darba kārtība.

 

 Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

 

 Aicinām piedalīties! 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

logo

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 1. kārtu

Termiņš projektu iesniegšanai: 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 507 051.76  EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 253 525.87 EUR.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. 

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem– 202 820.71 EUR

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 50 705.18 EUR.

 

Projektu  īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekt iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo

izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās

attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināša.

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

https://eps.lad.gov.lv/login  vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar

laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,

var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 Projektu konkursa izsludināšanas sludinājums.

Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģija 2020.

MK noteikumi Nr. 590, kas regulē projektu finansējuma piešķiršanu.

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras  iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:   Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Aija Šenbrūna, Tel.  29812300,  epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv 

vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

logo

 
PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.

Partnerības galvenie uzdevumi:

 • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
 • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
 • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
 • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
 • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. 

 

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija –Padome deviņu cilvēku sastāvā. Padome ir izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome no savas vidus ir izvēlējusi priekšsēdētāju. Padomē tiek nodrošinātas un īstenotas arī jauniešu, lauku sieviešu un lauku uzņēmēju intereses. Šobrīd jauniešu interese Padomē un partnerības darbā nodrošina jauniešu biedrības „Saspraude” pārstāvis, lauku sieviešu interese padomē un partnerības darbā nodrošina deleģētais Lauku sieviešu asociācijas pārstāvis, lauksaimnieku intereses nodrošina zemnieku pārstāvji.

 

 Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Lauku vides centrā ir cilvēks, kas ir galvenais attīstības virzītājspēks. Lai samazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem un lauku teritoriju degradēšanos,  ir svarīgi uzlabot lauku dzīves vides kvalitāti, tā, lai iedzīvotāji varētu nodrošināt savas sociālās un ekonomiskās aktivitātes pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un redzētu nākotnē savu vietu lauku teritorijā.

Uzklausot iedzīvotāju viedokli un veicot situācijas analīzi, vietējā rīcības grupa konstatēja galvenās iedzīvotāju vajadzības, pilnvērtīgas dzīves vides nodrošināšanai, tās ir:

¶     Nodarbinātības iespējas, labi atalgots darbs,

¶     Iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību,

¶     Publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana

¶     Pieejama kvalitatīva publiskā infrastruktūra

¶     Rekreācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas.

¶     Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju kopšana un popularizēšana

¶     Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

¶     Veicināt jauniešu iesaisti darba tirgū.

Galvenais attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir –iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radot lauku vidi pievilcīgu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tas ir  - jārada nosacījumi un plāns attīstībai.

Attīstības stratēģijas izstrādāšanai ir liela nozīme, jo resursi, ko varam ieguldīt attīstībā  ir ierobežoti, bet iespējami labāka attīstības rezultāta sasniegšanai nepieciešama dažādu sektoru sadarbība un resursu apvienošana.

Galvenie iemesli kas jāņem vērā  attīstības stratēģijas izstrāde:

 • nepieciešams apzināt esošos resursus  partnerības teritorijā;
 • nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par situāciju un attīstības iespējam;
 • nepieciešams noteikt labākos veidus un līdzekļus ar kādiem sekmēt teritorijas attīstību.

Attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei, dzīves apstākļu un vides  apstākļu uzlabošanai.

               Dobeles rajona lauku partnerības izstrādātas integrētā attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei iedzīvotāju vajadzību risināšanai, tas rīcības plāns kā mēs gribam rīkoties un attīstīties laika posmā līdz 2020.gadam. Šobrīd tiek veikta stratēģijas izstrāde, lūdzam iepazīties ar SVVA  Stratēģijas  projektu.

Sniegt kommnetārus.

 
Izvērtēti projektu konkursa 6.kārtā iesniegtie projekti

Projektu konkursa 6.kārtā kopumā tika iesniegti 18 projektu iesniegumi. Projektu vērtēšanas rezultāti.

 
Tiek izsludināta 7.kārta Leader projektu konkursam!

Dobeles lauku partnerība izlsudina pieteikšanos uz 7.Leader projektu konkursa kārtu, kas norisināsies no 2013.gada 29.marta līdz 29.aprīlim. Kopējais pieejamais finasējums kārtai ir 231665.92 Ls.

Izsludinātās rīcības:

 1.rīcība: Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai – 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 39151.48.

 2.rīcība -  Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu pakalpojumu veidošana,  mazās ražošanas attīstība vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai – 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 17489.98.

3.rīcība:  Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. 7. kārtā pieejamais finansējums LVL 60754.06.

 4.rīcība:   Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana. 4. kārtā pieejamais finansējums LVL 70041.96.

  5.rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana.” 7.kārtā pieejamais finansējums LVL 44228.44.

 

 Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties: www.lad.gov.lv un www.dobelespartneriba.lv vai Dobelē,  Uzvaras ielā 2, Biedrības „Dobeles rajona lauku partnerības” birojā.

 Projekti jāiesniedz līdz 29.aprīlim  plkst.16:00 Dobelē, Uzvaras ielā 2.

 Kontaktpersonas: Dace Vilmane tālr.29187113,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; Ineta Vintere tālr.22026755.

 Izsludinātais rīcības  plāns.

Informatīvie semināri:

Aucē 2013.gada  13.martā plkst. 10.00,  Auces pašvaldības telpās, Miera ielā 29, 2 stāvā.

Tērvetē 2013.gada 18.martā plkst.14.00 Tērvetes novada domē, Zelmeņos, Tērvetes novads.

Dobelē 2013.gada 19.martā plkst.10.00 Dobeles pilsētas domē, Brīvības 15, 3.stāvā lielajā zālē.

 
Izvērtēti 5.kārtas projekti

Dobeles lauku partnerības vērtēšanas komisija ir izvērtejusi Leader projektu konkursam iesniegtos 41 projektu!.

Projektu vērtējums pielikumā!

 
Dobeles lauku partnerība izsludina projektu konkursa 5.kārtu

Dobeles lauku partnerība izsludina projektu konkursa 5.kārtu. Projektu iesniegumi jāiesniedz no 23.marta līdz 23.aprīlim plkst.16.00 partnerības birojā - Dobelē, Uzvaras ielā 2, 1.stāvā. Tālāk informācija par izsludinātajām rīcībām un pieejamo finansējumu, kā arī vērtēšanas kritērijiem. Drīzumā tiks organizēti informatīvie semināri, sekojiet informācijai.         

 
Izvērtēti Leader 4.kārtas projekti

Dobeles lauku partnerības Padome ir izvērtējusi Leader 4.kārtā iesniegtos projektus, atbilstoši stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu saraksts green-download-icon

 
Dobeles lauku partnerības ieviestie sadarbības projekti

 

 

ezisPartn 1

EZIS 2022 FEBRUĀRIS

2022. gada 20. februārī platformā Google Clasroom notika šajā mācību gadā pirmā “Jauno zinātnieku skola”, lai jauniešiem radītu interesi par

inženierzinātnēm un viņi papildus tiktu izglītoti, lai ar augstām sekmēm spētu nokārtot eksakto priekšmetu eksāmenus.

Ceram, ka tieši šeit papildus motivāciju studijām eksakto zinātņu nozarēs iegūs jaunie speciālisti un vēlāk atgriezīsies reģionā,

ar savām zināšanām radot pievienoto vērtību.

25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija noskatījušies

speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus. Šoreiz pamatskolu skolēni -  par siltumkustību un vielu izplešanos,

par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, bet vidusskolēni -  par fāžu pāreju, par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas.

Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību

komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un

vienādojumus. To, ka jauniešiem tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Roberts: Man patika pildīt eksperimentus no mājam, un arī viss strādāja kā plānots.

Elīna Lelde: Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula),

gan īstajā dzīvē.

Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos, klausījos un

mēģināju ar lielu interesi.

Annija: Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Agnija:  Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Jasmīna: Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām,

stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Ingars: Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs

nodarbības ir atgriezušās!

Sanija: Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski.

Šādi uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

 

Nākamā nodarbība 13. martā.

 Uzziņai:

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves

popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 Projektu atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

Projektā plānotās aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts starp Vietējām

rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas

Partnerību, biedrību “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”.

Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu, SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības

partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo

inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Prezentācija:

Prezentācija saite

 

 

 

 

 

 

 ezis logo

Projekts Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” EZIS

 

Projekts atpazīstams arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

 

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

Mērķis: Veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību

 

 

 

Partneri:

 

 • Saldus rajona attīstības biedrība – vadošais partneris (Saldus un Brocēnu novadi)
 • biedrība “Laukiem un Jūrai”(Engures un Tukuma novadi, Jūrmalas pilsēta)
 • Dobeles rajona lauku partnerība
 • Kandavas partnerība (Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadi)
 • biedrību “Darīsim paši” (Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi)
 • SIA «SCHWENK Latvija»

 

 

 

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022):

 

 1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.
 2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.
 3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.
 4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.
 5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

 

 

 

Īstenošana: no 2019.gada 1.augusta līdz 2022.gada 1.augustam.

 

Projekta kopējās izmaksas:  114 986,40 EUR. Projekts 99 986,40 EUR apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

 

Informāciju sagatavoja: Ineta Vintere, m.t.22026755

 

 

 

Sadarbības projekts „Dabas parku aizsardzība II – pārvaldība, aizsardzība un ekonomiskā attīstība”, Nr. 12-00-L421102-000001

 

Biedrība ”Dobeles rajona lauku partnerība” realizē projektu sadarbībā ar Parnonas attīstības aģentūru (Grieķijā) un Nortamberlendas krasta un zemienes VRG (Anglijā).

 Projekta mērķis ir sadarbības tīkla izveide izglītojošā tūrisma pozitīvās ietekmes veicināšanai uz partnerību teritoriju ekonomisko attīstību.

 Projektā darbības un rezultāti:

 • Vides      izglītības speciālistu apmācība Anglijā (13.-20.04.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
 • Vides      izglītības speciālistu apmācība Latvijā (10.-26.05.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 10 dalībnieki;
 • Vides      izglītības speciālistu apmācība Grieķijā (07.-13.07.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
 • Bukleta      izgatavošana, 380 eksemplāri;
 • Publikācija      presē, 1publikācija.

 Projekta īstenošana periods ir no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim. un īstenošanas izmaksas ir 17 058,97 Ls (100% publiskais finansējums).

  

Informāciju sagatavoja: I.Vintere

 

 

 

Projekts „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos

festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007

 

            Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” 2012. gada rudenī iesniedza projektu „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot

kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007 Eiropas lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumam „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” finansējuma piesaistei. 2013. gada martā

tika saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un sākās projekta īstenošana.

           

            Vispārējais mērķis: veicināt vietējo rīcības grupu sadarbību un partnerību LEADER pieejas īstenošanā.

            Projekts "Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku

pieredzi sabiedrībā" tiek realizēts sadarbībā ar Vietējo rīcības grupu „Pakrojas rajona partnerība” un Akmenes rajona vietējo rīcības grupu (Lietuva).

Specifiskais mērķis: saglabāt etnisko kultūras mantojumu, kuru saglabājuši vietējie iedzīvotāji, organizēt kopējus pasākumus, lai nodrošinātu

amatnieku un tautas mākslinieku radīto priekšmetu un autentisko nacionālo tradīciju saglabāšanu un izplatīšanu

            Projekta ieviešanas laikā vietējās rīcības grupas attīsta partnerību un savstarpējo sadarbību, organizējot 3 plenērus, kur katrā no tiem

piedalās 30 amatnieki un etnisko kultūras tradīciju kopēji, izmantojot vietējo iedzīvotāju pieredzi, popularizējot tautas mākslas, rokdarbus un valsts

svētkus reģionālā un starptautiskā līmenī.

            VRG “Pakrojas rajona partnerība” šī gada martā organizēja 2 dienu plenēru, kura laikā pirmajā dienā rādīja un mācīja dalībniekiem,

kā pīt putnu ligzdas, veidot ziedu buķetes, veidot teknes olu ripināšanai, grebt koka olas. Otrajā dienā etnogrāfs iepazīstināja dalībniekus

ar olu krāsošanas tradīcijām. Pakrojā tika organizēti pavasara atmodas svētki 150 dalībniekiem, svētkos notika arī amatnieku darbu izstāde.

            Otrais partneris - Akmenes rajona VRG – šī gada augustā organizēja 2 dienu plenēru 30 dalībniekiem, plenēra laikā meistars iepazīstināja

dalībniekus ar masku grebšanas tradīcijām Akmenē, etnisko rakstu aušanas tradīcijām, mācīja veidot rakstus un raganu (leļļu) gatavošanas tradīcijas.

Akmenē tika organizēti vasaras svētki 150 dalībniekiem, kuru laikā bija amatnieku darbu izstāde, koncerti, rotaļas utt.

            “Dobeles rajona lauku partnerība” - projekta vadošais partneris – šī gada 31.augustā un 1.septembrī organizēja 2-dienu tematiskās

apmācības - plenēru 30 dalībniekiem, kuru laikā meistari iepazīstināja dalībniekus ar vilnas filcēšanas un aušanas tradīcijām Dobeles pusē,

kā arī dalībniekiem mācīja māla podu veidošanas noslēpumus un dalījās ar kultūras tradīcijām.

Oktobrī Dobele notiks projekta noslēguma konference 150 dalībniekiem. Projekta partneri analizēs projekta rezultātus un pārrunās

turpmākās sadarbības iespējas.

Projekta īstenošanas laikā tika apkopota informāciju par amatniekiem, kas tiks ievietota partneru mājas lapās un tiks iespiests foto

albums par amatniekiem Pakrojas, Akmenes un Dobeles apkaimēs.

Projekta kopējās izmaksas – LVL 27 508,40 (100% publiskais finansējums).

 

 

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja I.Vintere

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.