Izvērtēti Leader 4.kārtas projekti

Dobeles lauku partnerības Padome ir izvērtējusi Leader 4.kārtā iesniegtos projektus, atbilstoši stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu saraksts green-download-icon

 
Dobeles lauku partnerības ieviestie sadarbības projekti

 

 

ezisPartn 1

EZIS 2022 FEBRUĀRIS

2022. gada 20. februārī platformā Google Clasroom notika šajā mācību gadā pirmā “Jauno zinātnieku skola”, lai jauniešiem radītu interesi par

inženierzinātnēm un viņi papildus tiktu izglītoti, lai ar augstām sekmēm spētu nokārtot eksakto priekšmetu eksāmenus.

Ceram, ka tieši šeit papildus motivāciju studijām eksakto zinātņu nozarēs iegūs jaunie speciālisti un vēlāk atgriezīsies reģionā,

ar savām zināšanām radot pievienoto vērtību.

25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija noskatījušies

speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus. Šoreiz pamatskolu skolēni -  par siltumkustību un vielu izplešanos,

par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, bet vidusskolēni -  par fāžu pāreju, par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas.

Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību

komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un

vienādojumus. To, ka jauniešiem tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Roberts: Man patika pildīt eksperimentus no mājam, un arī viss strādāja kā plānots.

Elīna Lelde: Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula),

gan īstajā dzīvē.

Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos, klausījos un

mēģināju ar lielu interesi.

Annija: Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Agnija:  Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Jasmīna: Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām,

stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Ingars: Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs

nodarbības ir atgriezušās!

Sanija: Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski.

Šādi uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

 

Nākamā nodarbība 13. martā.

 Uzziņai:

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves

popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 Projektu atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

Projektā plānotās aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts starp Vietējām

rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas

Partnerību, biedrību “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”.

Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu, SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības

partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo

inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Prezentācija:

Prezentācija saite

 

 

 

 

 

 

 ezis logo

Projekts Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” EZIS

 

Projekts atpazīstams arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

 

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

Mērķis: Veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību

 

 

 

Partneri:

 

 • Saldus rajona attīstības biedrība – vadošais partneris (Saldus un Brocēnu novadi)
 • biedrība “Laukiem un Jūrai”(Engures un Tukuma novadi, Jūrmalas pilsēta)
 • Dobeles rajona lauku partnerība
 • Kandavas partnerība (Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadi)
 • biedrību “Darīsim paši” (Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi)
 • SIA «SCHWENK Latvija»

 

 

 

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022):

 

 1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.
 2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.
 3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.
 4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.
 5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

 

 

 

Īstenošana: no 2019.gada 1.augusta līdz 2022.gada 1.augustam.

 

Projekta kopējās izmaksas:  114 986,40 EUR. Projekts 99 986,40 EUR apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

 

Informāciju sagatavoja: Ineta Vintere, m.t.22026755

 

 

 

Sadarbības projekts „Dabas parku aizsardzība II – pārvaldība, aizsardzība un ekonomiskā attīstība”, Nr. 12-00-L421102-000001

 

Biedrība ”Dobeles rajona lauku partnerība” realizē projektu sadarbībā ar Parnonas attīstības aģentūru (Grieķijā) un Nortamberlendas krasta un zemienes VRG (Anglijā).

 Projekta mērķis ir sadarbības tīkla izveide izglītojošā tūrisma pozitīvās ietekmes veicināšanai uz partnerību teritoriju ekonomisko attīstību.

 Projektā darbības un rezultāti:

 • Vides      izglītības speciālistu apmācība Anglijā (13.-20.04.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
 • Vides      izglītības speciālistu apmācība Latvijā (10.-26.05.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 10 dalībnieki;
 • Vides      izglītības speciālistu apmācība Grieķijā (07.-13.07.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
 • Bukleta      izgatavošana, 380 eksemplāri;
 • Publikācija      presē, 1publikācija.

 Projekta īstenošana periods ir no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim. un īstenošanas izmaksas ir 17 058,97 Ls (100% publiskais finansējums).

  

Informāciju sagatavoja: I.Vintere

 

 

 

Projekts „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos

festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007

 

            Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” 2012. gada rudenī iesniedza projektu „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot

kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007 Eiropas lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumam „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” finansējuma piesaistei. 2013. gada martā

tika saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un sākās projekta īstenošana.

           

            Vispārējais mērķis: veicināt vietējo rīcības grupu sadarbību un partnerību LEADER pieejas īstenošanā.

            Projekts "Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku

pieredzi sabiedrībā" tiek realizēts sadarbībā ar Vietējo rīcības grupu „Pakrojas rajona partnerība” un Akmenes rajona vietējo rīcības grupu (Lietuva).

Specifiskais mērķis: saglabāt etnisko kultūras mantojumu, kuru saglabājuši vietējie iedzīvotāji, organizēt kopējus pasākumus, lai nodrošinātu

amatnieku un tautas mākslinieku radīto priekšmetu un autentisko nacionālo tradīciju saglabāšanu un izplatīšanu

            Projekta ieviešanas laikā vietējās rīcības grupas attīsta partnerību un savstarpējo sadarbību, organizējot 3 plenērus, kur katrā no tiem

piedalās 30 amatnieki un etnisko kultūras tradīciju kopēji, izmantojot vietējo iedzīvotāju pieredzi, popularizējot tautas mākslas, rokdarbus un valsts

svētkus reģionālā un starptautiskā līmenī.

            VRG “Pakrojas rajona partnerība” šī gada martā organizēja 2 dienu plenēru, kura laikā pirmajā dienā rādīja un mācīja dalībniekiem,

kā pīt putnu ligzdas, veidot ziedu buķetes, veidot teknes olu ripināšanai, grebt koka olas. Otrajā dienā etnogrāfs iepazīstināja dalībniekus

ar olu krāsošanas tradīcijām. Pakrojā tika organizēti pavasara atmodas svētki 150 dalībniekiem, svētkos notika arī amatnieku darbu izstāde.

            Otrais partneris - Akmenes rajona VRG – šī gada augustā organizēja 2 dienu plenēru 30 dalībniekiem, plenēra laikā meistars iepazīstināja

dalībniekus ar masku grebšanas tradīcijām Akmenē, etnisko rakstu aušanas tradīcijām, mācīja veidot rakstus un raganu (leļļu) gatavošanas tradīcijas.

Akmenē tika organizēti vasaras svētki 150 dalībniekiem, kuru laikā bija amatnieku darbu izstāde, koncerti, rotaļas utt.

            “Dobeles rajona lauku partnerība” - projekta vadošais partneris – šī gada 31.augustā un 1.septembrī organizēja 2-dienu tematiskās

apmācības - plenēru 30 dalībniekiem, kuru laikā meistari iepazīstināja dalībniekus ar vilnas filcēšanas un aušanas tradīcijām Dobeles pusē,

kā arī dalībniekiem mācīja māla podu veidošanas noslēpumus un dalījās ar kultūras tradīcijām.

Oktobrī Dobele notiks projekta noslēguma konference 150 dalībniekiem. Projekta partneri analizēs projekta rezultātus un pārrunās

turpmākās sadarbības iespējas.

Projekta īstenošanas laikā tika apkopota informāciju par amatniekiem, kas tiks ievietota partneru mājas lapās un tiks iespiests foto

albums par amatniekiem Pakrojas, Akmenes un Dobeles apkaimēs.

Projekta kopējās izmaksas – LVL 27 508,40 (100% publiskais finansējums).

 

 

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja I.Vintere

 
tests 1 amatnieciba

Testa lapa Testa lapaTesta lapa Testa lapaTesta lapa

 
PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību. 

Partnerības galvenie uzdevumi:

 • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
 • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
 • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
 • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
 • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija - Partnerības Padome deviņu cilvēku sastāvā, ko ievēl Biedru sapulce. Padome ir izveidota, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora - uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldība, NVO - tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

 
Izsludināta projektu konkursa 4.kārta !

Dobeles rajona lauku partnerība izsludina  pieteikšanos uz  projektu konkursu 4.kārtu Dobeles  rajona partnerības stratēģijas  2009.- 2013.gadam pasākumam "Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2011.gadā  pieejamais  finansējums   (LVL):  187 713,37
Projekti jāiesniedz līdz 2011.gada 10.jūnijam plkst.16:00 Dobelē,  Uzvaras 2, 1.stāvā , biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība". 
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Informācija par e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruņiem 22026755, 29187113

Sludinājuma teksts pielikumā.green-download-icon

 
Noslēgusies Leader projektu konkursa 3.kārta.
30.jūlijā noslēdzās Leader projektu konkursa 3.kārta, kopumā saņemti 29 projektu iesniegumi, par kopējo summu 220 599.29 LVL. 3.kārtai  pieejamais finansējums ir tikai 143 936,00LVL. Projektu izvērtēšanu atbilstoši stratēģijā noteiktajiem kritērijiem Padome veiks augusta mēnesī.
Iesniegto projektu saraksts.
 
Ievēlēta jauna Padome!

Š.g. 29.jūnijā notika biedrības „Dobeles rajona lauku partnerība” kopsapulce, kurā uz nākošajiem trīs gadiem, atbilstoši statūtiem, tika pārvēlēta biedrības Padome.

Padomes locekļu saraksts.

 
Projektu konkurss!

Dobeles rajona lauku partnerība izsludina  pieteikšanos uz projektu konkursu 3.kārtu Dobeles  rajona partnerības stratēģijas  2009.- 2013.gadam pasākumam "Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2010.gadā  pieejamais  finansējums   (LVL):  143 936,00
Projekti jāiesniedz līdz 30.jūlijam plkst.16:00 Dobelē,  Uzvaras 2, 1.stāvā , biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība". 
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Informācija par e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruņiem 29168571, 29187113.

Pilns teksts pielikumā

 
Dobles rajona lauku partnerība maina adresi
Dobeles rajona lauku partnerībai no š.g. 1.janvāra mainīta adrese, šobrīd atrodamies Dobelē, Uzvaras ielā 2, 1.stāvā. Kontakttālruņi 29187113, 22026755.
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.