PARTNERĪBAS VĒSTURE Drukāt

Dobeles rajona lauku partnerības veidošanas process uzsākts jau 2005.gada janvārī, kad tika organizēta pirmā informatīvā sapulce par partnerības būtību, tās darbības principiem un lomu lauku attīstībā. Tika veikts izskaidrošanas darbs, lai pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai pastāstītu, kas ir partnerība un ko tā varētu dot lauku attīstībai. Laikā no 2005.gada janvāra līdz jūnijam tika noorganizētas piecas sapulces, kur tika aicināti piedalīties visi interesenti, tai skaitā pašvaldības, uzņēmēji, valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas un aktīvie iedzīvotāji. Sapulcēs tika skaidrots, kas ir partnerība, kā tā darbojas. Sapulcēs piedalījās arī kopienu pārstāvji no Somijas, kas dalījās ar savu pieredzi par partnerību darbību Somijā.
Dobeles rajona lauku partnerība tika nodibināta 2005.gada jūnijā, izvirzot mērķi veicināt Dobeles rajona sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību. Partnerības dibināšanā piedalījās 35 dalībnieki, no tiem 8 nevalstiskās organizācijas, 11 uzņēmēji un 16 pašvaldības (saraksts pielikumā).

Partnerību atbalsta un tajā piedalās visas  Dobeles rajona vietējās pašvaldības, un Dobeles rajona padome. Aptvertais iedzīvotāju skaits ir 37713. Interesanta iezīme -  Partnerības dibināšanā un darbībā piedalās daudzi uzņēmēji, kuri redz savu vietu Partnerībā, saprotot, ka teritorijas kopēja attīstība, sekmēs arī viņu uzņēmējdarbības attīstību.

Partnerības galvenie izvirzītie uzdevumi ir sekmēt sabiedrības iniciatīvu un līdzdalību sabiedrības procesos, attīstīt sadarbību starp visām iesaistītajām institūcijām,  izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumiem, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, piesaistot un koordinējot finanšu, materiālos un intelektuālos resursus.

Dobeles rajona lauku partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija - partnerības Padome deviņu cilvēku sastāvā, ko ievēl Biedru sapulce. Padome ir izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Partnerības biedri, kas nav tieši pārstāvēti Padomē, tiek aicināti piedalīties Partnerības darbā, izsakot savu viedokli darba grupās, konsultācijās. Partnerības darbā ar tiek aicinātas piedalīties arī valsts institūcijas, aktīvi Partnerības darbā iesaistās Dobeles rajona Lauku konsultāciju birojs.
Partnerības galvenās darbības virzieni ir sekmēt lauku attīstību, veicināt sabiedrības aktivitāti, koordinēt sadarbību visu iesaistīto institūciju starpā,  piesaistīt finansējumu.

2006.gadā Dobeles rajona lauku partnerībā tika organizēts mazo projektu konkurss Dobeles rajona lauku iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai. Partnerība projektu konkursu izsludināja 2006.gada aprīlī. Konkursam tika iesniegti 17 projekti, 10 no tiem tika atbalstīti un tiek realizēti, par kopējo summu 2500 Ls. Galvenokārt projekti tika realizēti iedzīvotāju izglītošanas  un aktivēšanas jomā.

Regulāri notiek Dobeles rajona lauku partnerības Padomes sēdes ne retāk kā reizi divos mēnešos, kurās tiek izskatīti visi aktuālie jautājumi, ka arī plānoti attīstības jautājumi. Intensīvākais darbs šobrīd tika veltīts Dobeles rajona lauku partnerības stratēģijas izstrādei, tika veikta esošas situācijas analīze, galveno problēmu definēšana, prioritāšu noteikšana un rīcības plāna izstrāde, lai piesaistītu LEADER finansējumu.

Nepārtraukti notiek darbs ar vietējām iniciatīvas grupām koordinējot to darbu  un konsultējot  tās darbībā. Tāpat tiek veicināts un atbalstīts  interešu grupu darbs laukos, lai tās nolemtu reģistrēties kā biedrības vai  nodibinājumi un papildinātu esošo sadarbības tīklu Dobeles rajonā.

Turpmākā darbības periodā tiks veiktas aktivitātes izstrādātās stratēģijas ieviešanai gan ar LEADER finansējuma palīdzīgu, gan organizējot partnerības projektu konkursus. Kā arī turpmāk tiks strādāts pie stratēģijas atjaunošanas, lai gatavotos nākošajam programmēšanas periodam.

Svarīgākais, atbildīgākais un apjomīgākais darbs partnerības darbības laikā bija „DOBELES RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2006-2008 ”Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldības sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem” izstrāde, kuras ieviešanai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) un Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem tika piesaistīti līdzekļi Ls 94 804,90 apmērā.

Stratēģijas izstrādi uzraudzīja Padome, organizēja un veica partnerības izpildinstitūcija, iesaistot rajona iniciatīvas grupas, pašvaldības, valsts institūcijas, uzņēmējus un visus aktīvos iedzīvotājus.


 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.