Pētījums „Vietējo iniciatīvas grupu ieviesto projektu ieguldījums teritorijas attīstībā un priekšlikumu izstrādeDobeles rajona lauku attīstītības stratēģijas 2009-2013 pilnveidošanai”
1. kārtas projekti
Stratēģija 2009. līdz 2013 gadm
Rīcības plāns Dobeles rajona  partnerības stratēģijas  2009.- 2013.gadam ieviešanai
Par biedrībā “Dobeles rajona lauku partnerība” no 2009.gada 14.jūlija līdz 2009.gada 14.augustam iesniegtajiem projektu iesniegumiem pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Vietējās rīcības grupas Dobeles rajona lauku partnerības Kopsavilkums par vietējo iniciatīvas grupu projektu iesniegumiem, kas iesniegti VPD 4.6. pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)” aktivitātes „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas” ietvaros no 2007. gada 9. oktobra līdz 2007. gada 9. novembrim
Dobeles rajona lauku partnerības attīstības stratēģijas 2006-2008. ieviešanas izvērtējums.
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.